MH tsvimbo: kutenga chero kupi zvako nekuvimbika nechivimbiso chimwechete!